Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЦЕНТРІ ПОДОЛОГІЇ «ЗДОРОВА СТОПА»

Цей Договір, в якому одна сторона власник Центру Подології «Здорова стопа» Фізична особа-
підприємець Запорожець Ольга Сергіївна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису: 2010
680000000000372 від 23.08.2022 року) в установленому чинним законодавством порядку та
який є платником єдиного податку (надалі Центр Подології), з одного боку, і будь-яка особа,
яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Клієнт), з іншого боку, разом –
Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір, адресований необмеженому
колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Центру Подології, укласти з будь-яким
Клієнтом Договір про надання Послуг. При записі на Послугу та оплаті Послуг Центру
Подології , Клієнти приймають умови цього Договору про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Клієнта
на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору
Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є
рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в
повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт запису на послугу Клієнтом на Веб-сайті Центру Подології https://zdorovastopa.ua/;
– факт усної згоди Клієнта адміністратору при здійсненні запису в телефонному режимі;
– оплата завдатку за послуги Центру Подології на умовах та в порядку, визначеними цим
Договором;
1.5. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям положень цього Договору.
1.6. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а
також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті
https://zdorovastopa.ua/;
«Акцепт» – надання Клієнтом повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в
повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг які надає салон краси , а саме послуги з діагностики
стопи, педикюр, послуги кінезіолога, остеопата, фізіотерапевта та інше згідно прайсу послуг.
«Клієнт» – будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала даний Договір.
«Центр подології» – суб’єкт господарювання, в особі фізичної особи-підприємця, що надає
послуги.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Салон краси зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати
Клієнту Послуги , а саме послуги з діагностики стопи, педикюр, послуги кінезіолога,
остеопата, фізіотерапевта, повний та детальний перелік послуг вказаний на сайті
https://zdorovastopa.ua/, а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим
Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Клієнт та Салон краси підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним
правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Центр Подології підтверджує, що має право на здійснення такої діяльності у
відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ ПОДОЛОГІЇ
4.1. Центр Подології зобов’язаний:
– виконувати умови даного Договору;
– надати Клієнту Послуги належної якості;
– об’єктивно інформувати Клієнта про Послуги та умови їх надання.
4.2. Центр Подології має право:
– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку
порушення Клієнтом умов цього Договору;
– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
5.1.Клієнт зобов’язаний:
– своєчасно оплатити і отримати Послугу на умовах цього Договору;
– ознайомитись з інформацією про Послуги яка розміщена на сайті Центру Подології.
5.2. Клієнт має право:
– оформити запис на Послугу на сторінці Веб-сайту Центру Подології https://zdorovastopa.ua/
або в телефонному режимі;
– вимагати від Центра Подології надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
6. ЗАПИС НА ПОСЛУГУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ВІДМІНА ЗАПИСУ
6.1. Клієнт може записатись на Послугу Салону краси на дату і час, доступні для такого запису
в електронному календарі Центру Подології. Клієнт також може записатись на Послугу
Центру Подології на дату і час, доступні для такого запису в календарі Центру Подології, по
телефону або за допомогою будь-якого іншого засобу зв’язку.
Після запису Клієнту надсилається підтвердження про зроблений ним запис шляхом
направлення SMS повідомлення на указаний Клієнтом номер телефону.
6.2. В момент запису на послугу Салону краси Клієнт зобов’язується зазначити:
6.2.1. Свої прізвище ім’я та по-батькові;
6.2.2. Свій актуальний номер мобільного телефону;
6.2.3. Іншу інформацію про себе та про засоби зв’язку, які дозволять ідентифікувати Клієнта
та зв’язатися з ним з метою підтвердження запису та/або інших даних/інформації, що
необхідні для якісного надання послуг Центром Подології.
6.3. Після отримання підтвердження Клієнт зобов’язується здійснити передплату за обрану
ним послугу в розмірі 100% (сто відсотків) від її вартості, що зазначена на сайті Центру
Подології.
6.4. Клієнт зобов’язаний здійснити передплату за обрану ним послугу в розмірі 100% (сто
відсотків) від її вартості, що зазначена на сайті Центру Подології, в наступних випадках:
6.4.1. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював запис на послугу Центру Подології але в
установлені дату та час не з’явився для отримання послуги та/або завчасно (за 24 години) не
повідомив про відмову від запису або про перенесення запису на інший час/дату;
6.4.2. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював записи на послугу Салону краси але
несвоєчасно (менше, ніж за 24 години) переносив дату та час надання послуги;
6.4.3. В інших випадках за рішенням Центру Подології.
У випадку, якщо Клієнт зобов’язався або був зобов’язаний здійснити передплату відповідно
до цього пункту, але не здійснив її (кошти не надійшли на рахунок Центру Подології) не
пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до моменту надання послуги, запис Клієнта на
надання послуги скасовується автоматично, без попередження Клієнта про таке скасування.
В такому разі Сторони погодилися вважати відсутність коштів на рахунку Салону краси
рівнозначним рішенню Клієнта про відмову від замовленої послуги.

6.5. Щоб уникнути накладок записів Клієнтів на послуги Центру Подології вносить в
електронний календар Центру Подології всі записи на послуги, зроблені споживачами будь-
яким способом. У разі виникнення накладок Центр Подології самостійно здійснює дзвінок
Клієнту для уточнення часу та дати запису на послугу і вносить запис в електронний календар
Центру Подології.
6.6. У разі якщо Клієнт бажає змінити або скасувати запис на послугу Центру Подології після
отримання ним підтвердження, Клієнт може це зробити шляхом повідомлення
адміністратора Центру Подології за номером телефону: +38-097-119-86-00, але не пізніше,
ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на послугу.
7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Салоном краси та зазначається на сторінці
Веб-сайту https://zdorovastopa.ua/.
7.2. Клієнт оплачує Послуги Центру Подології на підставі цього Договору у Національній
валюті України –гривні.
7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний
рахунок Центру Подолгії або за допомогою інших платіжних засобів.
7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний
рахунок Центру Подології.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного в Україні законодавства.
8.4. Ціни на послуги, що надаються Центром Подології, зазначені на сайті Центру Подолгії,
можуть змінюватися Центром Подолгії і підлягають уточненню Клієнтом в Центрі Подології.
Центр Подолгії не несе будь- якої відповідальності за зміну цін на послуги Центру Подолгії та
будь-які наслідки і збитки, що виникли у Клієнта у зв’язку з цим.
8.5. Клієнт приймає, розуміє та повністю погоджується з тим, що у випадку скасування ним
запису до Центру Подології пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на
послугу або у випадку відсутності Клієнта протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин після настання
часу запису на послугу, перерахований ним розмір передплати не повертається, а
зараховується Центру Подології в якості упущеної вигоди або Центр Подології має право
надати послуги/послугу в меншому обсязі. При цьому вибір між зарахуванням
передплати в якості упущеної вигоди та відмовою в наданні послуги/послуг або надання
послуги в меншому обсязі є безумовним правом Центру Подології, з чим Клієнт
беззаперечно погоджується.
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у
порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому
випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається
погодженим Клієнтом та укладеним за місцезнаходженням Центру Подології з дати
акцептування.
9.2. Центр Подології самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного
законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його
невід’ємними частинами. Центр Подології має право самостійно змінити та/або доповнити
умови цього публічного Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за
даним Договором. При цьому Центр Подології гарантує та підтверджує, що
розміщена на Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору, є дійсною.